O stowarzyszeniu

Zmieniaj Zakrzów to lokalna organizacja pozarządowa mająca na celu poprawę infrastruktury i jakości życia mieszkańców wrocławskiego osiedla Zakrzów, które wchodzi w skład Psiego Pola-Zawidawia. Jako grupa inicjatywna mieszkańców istniejemy od 2014 roku. Po dwóch latach, w listopadzie 2016 r., z grupy nieformalnej Zmieniaj Zakrzów przekształciło się w stowarzyszenie.

W kręgu zainteresowań stowarzyszenia znajdują się takie tematy, jak:

  • estetyka i funkcjonalność przestrzeni publicznej
  • ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego, w tym architektury i urbanistyki
  • rozwój terenów zieleni oraz ochrona środowiska
  • komunikacja zbiorowa i indywidualna
  • wspieranie inicjatyw oddolnych
  • kultura, edukacja nieformalna
  • rekreacja, promocja zdrowego trybu życia

Nasze działania koncentrują się na:
1) współpracy z administracją publiczną, sektorem gospodarczym oraz innymi podmiotami, organizacjami i grupami nieformalnymi z terenu osiedla oraz miasta Wrocławia;
2) zachęcaniu mieszkańców do aktywnego udziału w kształtowaniu dalszego i bliższego otoczenia, np. poprzez Wrocławski Budżet Obywatelski, Mikrogranty, udział w pracach Rady Osiedla;
3) organizowaniu wydarzeń społeczno-kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, promujących zdrowie oraz warsztatów twórczych i edukacyjnych, prelekcji, spotkań, debat publicznych itd.
4) prowadzeniu dialogu z władzami w celu wypracowania optymalnych rozwiązań w zakresie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem i osiedlem;
5) opiniowaniu strategii, studiów, planów, programów, koncepcji, uchwał i rozporządzeń oraz projektów: urbanistycznych, inwestycyjnych, transportowych, infrastrukturalnych i społecznych.

Pierwotnie grupa miała jeden cel – utworzenie parku na Zakrzowie na niezagospodarowanym terenie zielonym wzdłuż ul. Królewskiej. Udało się tego dokonać dzięki wygranym projektom w kilku edycjach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Park Jedności został oddany do użytku w listopadzie 2017 roku, od tamtego czasu jest sukcesywnie rozbudowywany (najnowsze inwestycje w parku to skatepark i bulodrom).

Jeszcze zanim doszło do otwarcia parku, zaczęliśmy się angażować w wiele innych tematów, m.in. rozbudowę systemu Wrocławskiego Roweru Miejskiego o stacje na osiedlach oddalonych od centrum, sprawę powrotu do pomysłu budowy basenu przy SP 44, zabiegaliśmy o przebudowę dziedzińca przed tą szkołą czy powstanie nowego przystanku kolejowego na wysokości Os. Sobieskiego.

Oprócz podejmowania kwestii infrastrukturalnych stowarzyszenie organizuje pikniki, akcje sprzątania osiedla, zbiórki (np. Zbiórka artykułów higienicznych dla osób potrzebujących), wymiany książek, wspiera ideę niemarnowania i dawania przedmiotom drugiego życia, czego wyrazem jest zarówno prowadzenie Zakrzowskiej Bibliote(cz)ki Społecznej, jak i pomoc w funkcjonowaniu lodówki społecznej na Zakrzowie. Włącza się w projekty organizowane w okolicy w ramach programu Mikrogranty, jak również realizuje własne inicjatywy finansowane z tegoż programu, np. Osiedlowy Polegiwacz – projekt polegał na wspólnym z mieszkańcami zaprojektowaniu i zbudowaniu mobilnych siedzisk o różnym kształcie, które umieszczone w różnych punktach osiedla stanowiły sąsiedzką strefę relaksu.

Zmieniaj Zakrzów należy do wrocławskiej Sieci Centrów Aktywności Lokalnej (SCAL), która skupia zarówno ngo-sy prowadzące CAL-e, jak i aktywne organizacje osiedlowe nieposiadające lokalu i ogólnodostępnej siedziby (takie jak my). Współpracujemy m.in. ze Strefą Kultury Wrocław, Radą Osiedla Psie Pole-Zawidawie, grupą nieformalną Pozytywni z Zawidawia, Klubem Sportowym Barons Wrocław i organizacjami zrzeszonymi w Partnerstwie Zawidawie (Starą Piekarnią, Fundacją Opieka i Troska oraz MOPS-em).

W 2017 roku nasze stowarzyszenie dołączyło do grona laureatów konkursu 30 Kreatywnych Wrocławia w kategorii Społeczeństwo/miasto.

Skład stowarzyszenia zmieniał się na przestrzeni lat, przy czym połowę obecnego składu stanowią członkowie założyciele ZZ.

Aktualny skład Stowarzyszenia
Zarząd:
Monika Glińska – Prezeska Zarządu
Adrianna Klimaszewska – Członkini Zarządu
Ewa Durajczyk-Starościak – Członkini Zarządu

Pozostali Członkowie Stowarzyszenia:
Lech Błaczkowski
Adrian Bukowski
Wojciech Chowaniec
Bartosz Głowacki
Marcin Gliński
Dawid Kuliński
Michał Kurczewski
Agata Nadolska
Sandra Rusin
Grażyna Ewa Skonieczna

Nie tylko zwracamy uwagę na to, co się zmienia, ale także tę zmianę kreujemy. Podobają Ci się nasze działania? Możesz to robić razem z nami! Jeśli chcesz do nas dołączyć na trochę lub na dłużej, wyślij wiadomość na: zmieniajzakrzow@gmail.com.